Részvételi Szabályzat - VIP Party limuzinnal

Részvételi Szabályzat
„VIP PARTY LIMUZZINNAL ÉS MEDVECZKY BALÁZZSAL A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN”
facebook nyereményjátékban

A Preport PR Kommunikációs Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Árvácska u. 15. cégjegyzékszám: 1309109329 továbbiakban: „Szervező”)

közreműködésével „VIP PARTY LIMUZZINNAL ÉS MEDVECZKY BALÁZZSAL A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN” elnevezéssel nyereményjátékot hirdet, amelyben Résztvevő (továbbiakban: Játékos) jelen részvételi szabályzatban foglaltak szerint vehet részt.

A nyereményjáték időtartama:
2022. június 6. - 2022. június 16. 24:00 óra

Eredményhirdetés: 2022. június 20. a Múzeumok Éjszakája Facebook oldalán. A nyertest messenger üzenetben értesítjük.

A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzatot.

A nyereményjáték menete:
Játékosok a https://www.facebook.com/muzeumokejszakaja/ facebook oldalon a Lebonyolító által facebook posztokban feltett kérdésre válaszolnak.  
A nyereménysorsoláson az a Játékos vehet részt, aki a poszt alatt feltett kérdésre helyesen válaszol. A nyeremény kisorsolása közjegyző jelenlétében történik 2022. június 20-án. A közjegyző előtt három nyertes, illetve hat várólistás személy kerül kisorsolásra, arra az esetre, ha a nyertes nem tud, vagy nem kíván az utazási lehetőséggel élni, ha illetve ő vagy meghatalmazottja nem tudja a nyereményt személyesen átvenni a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében, és ezt az értesítéstől számított 12 órán belül a Szervezők felé jelzi.

Részvételi feltételek az „VIP PARTY LIMUZZINNAL ÉS MEDVECZKY BALÁZZSAL A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN” nyereményjátékban:

A nyereményjátékban nem vehetnek részt Szervező, Lebonyolító alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont).

A nyereménysorsolásban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a kérdésre helyes választ adjon a játék időtartama alatt.

 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
 • Egy játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban és egy nyeremény átvételére jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.
 • Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.
 • A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a saját Facebook oldalán a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
 • A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
 • A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a kommentelés során megadott adatok hiányosságáért / hibájáért ill. valódiságáért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulást a játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről Szervező nem értesíti a Játékost. 

A nyereményről:

Egy VIP PARTY LIMUZZINNAL 3*2 fő részére  MEDVECZKY BALÁZZSAL A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN június 25-én 16 és 22 óra között.

A nyeremény pénzre át nem váltható. Amennyiben a nyertes a fenti időszakban, a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint nem tudja, vagy nem kívánja a VIP PARTY LIMUZZINNAL programot igénybe venni, ezt a nyereményről szóló értesítéstől számított 12 órán belül köteles jelezni az [email protected] e-mail címen. Ebben az esetben a közjegyző által második helyen kisorsolt személy jogosult a programon való részvételre. Amennyiben a közjegyző által a második helyen kisorsolt személy sem tud élni az utazás lehetőségével, abban az esetben a harmadik helyen kisorsolt személy jogosult a nyereményre. A második helyen kisorsolt személy köteles az értesítéstől számított 12 órán belül, az [email protected] email címen jelezni, amennyiben az utazási lehetőséggel nem kíván élni. A lemondásról való nyilatkozat vissza nem vonható. A nyeremény igénybevételének további feltétele, hogy a nyertes Játékosok és útitársaik Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy június 25-én az élményajándék igénybevételének időtartama alatt kép és hangfelvétel készül róluk, amelyet promóciós célra országos és helyi médiumokban, valamint a Múzeumok Éjszakája socialmedia felületein Szervező korlátozás és külön díjazás nélkül felhasználhat. 
Nyertes kötelezettsége, hogy a Programon az egyeztett időpontban és meghatározott helyen megjelenjen és a Tőle elvárható, megfelelő szellemi és fizikai állapotban közreműködjön.  A nyertes és útitársa jelen szabályzat elolvasásával elfogadják, hogy a nem megfelelő szellemi és/vagy fizikai állapot miatt a program során azonnal kizárhatók a részvételből. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során Lebonyolító és Játékos kötelesek együttműködni. Szervező nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő adó/járulék megfizetését vállalja. Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.  A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.
A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilat-kozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

A nyertes facebook-on keresztül, privát üzenetben kap értesítést, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és idejéről is tájékoztatást kap. Amennyiben a nyertes 12 órán belül nem jelez vissza, akkor Szervező a pótnyertes számára adja tovább a nyereményt! A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

Személyes adatok kezelése:

A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI:

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike: -bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali -posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy -bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, -sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Játékban, Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő Játékosokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.

ADATKEZELÉS:

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott név és e-mail cím adataik Preport PR Kommunikációs  Kft mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Preport PR Kft minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig, és a nyertes Játékosok nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.
Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Preport PR Kft, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal megkeresse adatai (név, lakcím, születési dátum, lakóhely), azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, az [email protected] email címen vonhatja vissza a hozzájárulását, amely nem érinti a nyertesek kötelező adatkezelését. (A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.) Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

A Preport PR Kft a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A Preport PR Kft. adatkezelési gyakorlatára a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a muzej.hu  Adatkezelési tájékoztatója megfelelően irányadó.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁS:

Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját, videófelvételt az eseményről a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;

c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

Vegyes rendelkezések:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a facebook oldalon. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A nyertes a játékban való részvételével hozzájárul, hogy Szervező személyes adatait díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen adatokat nem adja tovább, kivétel jogszabályi kötelezés. 

A nyertes e részvételi szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kap az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: Preport PR Kft. (2013 Pomáz, Árvácska u. 15. [email protected])

A facebook játékban való részvétellel Játékos kijelenti, hogy jelen részvételi szabályzatot megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.

Játékos hozzájárul, hogy róla a nyeremény-átadó eseményen vagy a nyereményhez kapcsolódóan a nyeremény-átadó eseményen kívül ez utóbbi esetben előzetes egyeztetést követően hang, film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a Szervező reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve felhasználni jogosult, és ezért Játékos ellenszolgáltatást nem kér.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítsa, illetve kiegészítse, erről haladéktalanul tájékoztatja a Játékosokat a facebook.com/muzeumokejszakaja oldalon.

Amennyiben a játék során visszaélés vagy csalás gyanúja merül fel, Szervező fenntartja ma-gának a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje, vagy valamely játékost kizárjon a nyereményjátékból.

Szervező kizárja felelősségét a nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban előforduló nyomdai hibáért, elírásért.

Szervezők kijelentik, hogy a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támo-gatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A nyereményjátékról szóló információk – így a jelen Szabályzat – megtalálhatók a www.muzej.hu-n, illetve információ kérhető a Szervezőtől az [email protected] e-mail címen.

Pomáz, 2022. június 2.