Részvételi Szabályzat

„Múzeumi élmények élőben. Irány Tunézia!” Facebook-nyereményjátékban

A Preport PR Kommunikációs Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Árvácska u. 15. cégjegyzékszám: 13-09-109329, továbbiakban: „Szervező”, illetve „Lebonyolító”)

közreműködésével „Múzeumi élmények élőben. „Irány Tunézia!” elnevezéssel nyereményjátékot hirdet, amelyben Résztvevő (továbbiakban: Játékos) jelen részvételi szabályzatban foglaltak szerint vehet részt.

A nyereményjáték időtartama: 2023. június 10. - június 17. 24:00 óra

Eredményhirdetés: 2023. június 24. (Budapest) a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében

A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzatot.

A nyereményjáték menete:

Játékosok a https://www.facebook.com/muzeumokejszakaja/ Facebook-oldalon a Lebonyolító által Facebook-posztokban feltett kérdésekre válaszolnak. A játékban összesen 8 kérdésre kell válaszolni, a játék időtartama alatt naponta 1 kérdés jelenik meg. A nyeremény sorsoláson az a Játékos vehet részt, aki valamely kérdésre a 8-ból legalább egy helyes megfejtést adott a játék időtartama alatt. A nyeremény kisorsolásra közjegyző jelenlétében történik 2023. június 20-án. A közjegyző előtt egy nyertes, illetve két, várólistás személy kerül kisorsolásra, arra az esetre, ha a nyertes, nem tud, vagy nem kíván az utazási lehetőséggel élni, illetve ő vagy meghatalmazottja nem tudja a nyereményt személyesen átvenni a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében, és ezt az értesítéstől számított 12 órán belül a Szervezők felé jelzi.

Részvételi feltételek az „Irány Tunézia!” nyereményjátékban:

A nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi, aktív Facebook-profillal rendelkező személy, aki a 18. életévét betöltötte.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt Szervező, Lebonyolító alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont).

A nyeremény sorsolásban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 8 kérdés valamelyikére helyes választ adjon a játék időtartama alatt.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulást a játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről Szervező nem értesíti a Játékost.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremény:

A „Múzeumi élmények élőben. Irány Tunézia!” játék nyereménye egy 8 napos, 2 fő részére szóló, félpanziós tunéziai üdülés, Sousse városában, amely kizárólag 2023. szeptember 1. és 2023. december 31. közötti időtartamban vehető igénybe a mindenkor hatályos ki-, és beutazási feltételek betartásával.

A nyeremény pénzre át nem váltható. Amennyiben a nyertes a fenti időszakban, a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint, nem tudja, vagy nem kívánja az utazást igénybe venni, ezt a nyereményről szóló értesítéstől számított 12 órán belül köteles jelezni az [email protected] e-mail címen. Ebben az esetben a közjegyző által második helyen kisorsolt személy jogosult az utazásra. Amennyiben a közjegyző által a második helyen kisorsolt személy sem tud élni az utazás lehetőségével, abban az esetben a harmadik helyen kisorsolt személy jogosult a nyereményre. A második helyen kisorsolt személy köteles az értesítéstől számított 12 órán belül, az [email protected] email címen jelezni, amennyiben az utazási lehetőséggel nem kíván élni. A lemondásról való nyilatkozat vissza nem vonható. Szervező a játékszabályzatban meghatározott időponton kívül vis major esetén sem tud egyéb utazási időpontot biztosítani.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során Lebonyolító és Játékos kötelesek együttműködni. Szervező nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő adó/járulék megfizetését vállalja. Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.  A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szja tv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szja tv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

A nyertes Facebookon keresztül, privát üzenetben kap értesítést, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és idejéről is tájékoztatást kap. Amennyiben a nyertes az értesítésétől számított 24 órán belül nem jelez vissza, akkor a közjegyző által második helyen kisorsolt személy jogosult a nyereményre. Amennyiben a második helyen kisorsolt személy az értesítésétől számított 24 órán belül nem jelez vissza, akkor a közjegyző által harmadik helyen kisorsolt személy jogosult a nyereményre.

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

Személyes adatok kezelése:

A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI:

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike: -bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali -posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy -bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, -sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban, Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.

ADATKEZELÉS:

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott név és e-mailcím adataik a Preport PR Kommunikációs  Kft. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Preport PR Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig, és a nyertes Játékosok nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Preport PR Kft., reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal megkeresse (név, lakcím, születési dátum, lakóhely), azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, az [email protected] email címen vonhatja vissza a hozzájárulását, amely nem érinti a nyertesek kötelező adatkezelését. (A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.) Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

A Preport PR Kft. a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A Preport PR Kft. adatkezelési gyakorlatára a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a muzej.hu Adatkezelési tájékoztatója megfelelően irányadó.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁS:

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;

c) a résztvevő e-mailcíme a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

Vegyes rendelkezések:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Facebook-oldalon. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook-oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A nyertes a játékban való részvételével hozzájárul, hogy Szervező személyes adatait díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen adatokat nem adja tovább, kivétel jogszabályi kötelezés.

A nyertes e részvételi szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kap az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: Preport PR Kft. (2013 Pomáz, Árvácska u. 15. [email protected])

A Facebook-játékban való részvétellel Játékos kijelenti, hogy jelen részvételi szabályzatot megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.

Játékos hozzájárul, hogy róla a nyereményátadó eseményen vagy a nyereményhez kapcsolódóan a nyereményátadó eseményen kívül ez utóbbi esetben előzetes egyeztetést követően hang, film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a Szervező reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve felhasználni jogosult, és ezért Játékos ellenszolgáltatást nem kér.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítsa, illetve kiegészítse, erről haladéktalanul tájékoztatja a Játékosokat a facebook.com/muzeumokejszakaja oldalon.

Amennyiben a játék során visszaélés vagy csalás gyanúja merül fel, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje, vagy valamely pályázót kizárjon a nyereményjátékból.

Szervező kizárja felelősségét a nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban előforduló nyomdai hibáért, elírásért.

Szervezők kijelentik, hogy a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A nyereményjátékról szóló információk – így a jelen Szabályzat – megtalálhatók a facebook.com/muzeumokejszakaja internetes oldalon található linken, illetve információ kérhető a Szervezőtől az [email protected] e-mail címen.

Pomáz, 2023. június 9.